Przejdź do treści Przejdź do treści bocznej

Regulamin serwisu

Spis treści

I. Pojęcia ogólne

idź do góry
 • Serwis – serwis internetowy "Quizy Edukacyjne", działających pod adresem https://www.quizally.pl.
 • Regulamin – niniejszy regulamin.
 • Polityka Prywatności - integralna część Regulaminu, dostępna pod adresem https://www.quizally.pl/polityka-prywatnosci
 • Usługodawca – Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Hafciarskiej 11.
 • Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
 • Profil Użytkownika – dane osobowe oraz inne dane przypisane do Usługobiorcy zarejestrowanego w Serwisie.
 • Usługa – świadczenia zapewniane Usługobiorcom przez Usługodawcę w ramach funkcjonalności Serwisu, będące usługami w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 • Quiz – Usługa polegająca na wypełnianiu, tworzeniu i publikowaniu quizów w Serwisie. Każdy quiz składa się z serii pytań, gdzie każde pytanie powiązane jest z więcej niż jedną odpowiedzią, wśród których przynajmniej jedna odpowiedź jest prawidłowa i do której zapewnione jest opisowe uzasadnienie prawdziwości.
 • Porady – Usługa polegająca na publikowaniu porad z zakresu dostępności. Codziennie pubkikowana jest inna porada. Nie można przeglądać porad histrycznych.

II. Postanowienia ogólne

idź do góry
 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.
 2. Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci quizów, wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych i formularzy elektronicznych.

III. Warunki używania Serwisu

idź do góry
 1. Korzystanie z wszystkich Usług w Serwisie jest bezpłatne.
 2. Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności w celu korzystania z Serwisu.
 3. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
  1. Usługobiorcy powinni dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet, przeglądarką bezpieczną i wspieraną przez producenta.
  2. Serwis do prawidłowego działania wykorzystuje technologie HTML, CSS i Javascrip.
 4. Zabrania podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu, w jakim działa Serwis.

VI. Warunki oraz zasady rejestracji

idź do góry
 1. Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności rejestracji.
 2. Usługobiorcy muszą być zarejestrowani i posiadać konto w Serwisie, by korzystać z dodatkowych usług świadczonych w Serwisie, dostępnych jedynie dla zalogowanych Usługobiorców.
 3. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i nieodpłatna.
 4. Podczas rejestracji Usługobiorca musi podać imię i nazwisko oraz adres e-mail, na który zostanie wysłany link aktywacyjny. Do momentu aktywacji konta, Usługobiorca może zalogować się, ale nie będzie miał dostępu do części Usług np. do możliwości tworzenia własnego quizu. Po aktywacji wszystkie usługi przewidziane dla Usługobiorcy zalogowanego będą dostępne.
 5. Rejestrujący się w Serwisie Usługobiorcy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę ich danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz ich późniejszych zmian dokonanych przez Usługobiorców.
 6. Usługobiorca po aktywacji konta może uzupełnić swój Profil Użytkownika o następujące dane: zdjęcie (avatar), opis oraz linki do swoich profili społecznościowych oraz innych stron WWW.
 7. Usługodawca ma prawo zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do usług dostępnych tylko po zalogowaniu, jeżeli Usługobiorca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę Usługodawcy, lub innych Usługobiorców, uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz podmiotów trzecich współpracujących lub nie z Usługodawcą.
 8. Usuwanie konta:
  1. Każdy Usługobiorca posiadający konto w Serwisie ma możliwość samodzielnego usunięcia konta z Serwisu.
  2. Usługobiorcy mogą to uczynić po zalogowaniu się w swoim Profilu Użytkownika w Serwisie.
  3. Usunięcie konta skutkuje usunięciem wszelkich danych identyfikacyjnych Usługobiorcy.
  4. Usunięcie konta nie skutkuje usunięciem Quizów, których Usługobiorca był autorem.

V. Warunki świadczenia usługi Quizów

idź do góry
 1. Wypełnianie Quizów jest nieodpłatne.
 2. Otwarcie dowolnego opublikowanego Quizu automatycznie tworzy unikalną sesję wiążącą danego Usługobiorcę w wybranym Quizem. Identyfikator sesji widoczny jest w adresie URL jako wartość parametru "session".
 3. Zapamiętywanie wyników:
  1. Wypełnianie Quizów dostępne jest dla Usługobiorców niezalogowanych i zalogowanych.
  2. Wyniki wypełnionych quizów dla Usługobiorców zalogowanych zapisywane są na stałe w bazie danych Serwisu i dostępne są w Profil Użytkownika.
  3. Wyniki wypełnionych quizów dla Usługobiorców niezalogowanych zapisywane są w plikach cookie.
  4. Wyniki w plikach cookie przechowywane są przez 30 dni. Ręczne usunięcie plików cookie lub niewypełnianie nowych quizów przez więcej niż 30 dni spowoduje usunięcie zapamiętanych wyników Usługobiorcy niezalogowanego.
 4. Tworzenie i publikowanie Quizów jest nieodpłatne.
 5. Tworzenie i publikowanie Quizów dostępne jest jedynie dla zarejestrowanych Usługobiorców z aktywnym kontem.
 6. Do tworzenia i publikowania Quizów Serwis udostępnia edytor Quizów, który jest dostępny po zalogowaniu w Profilu użytkownika.
 7. W procesie publikacji Quizu Usługobiorca przekazuje gotowy Quiz do akceptacji do Usługodawcy.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo odrzucenia propozycji Quizu, jeżeli uzna, że jest słaby merytorycznie lub językowo, zawiera lokowanie produktów lub usług, a także z innych powodów. W przypadku odmowy publikacji Usługobiorca otrzyma, drogą mailową na adres podany w profilu, uzasadnienie decyzji o odrzuceniu.

V. Warunki świadczenia usługi Porady

idź do góry
 1. Porady są nieodpłatne.
 2. Porady można udostępniać w formie iframe na dowolnej stronie

VI. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

idź do góry
 1. W celu prawidłowego świadczenia Usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.
 2. W celu prawidłowego świadczenia usług Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.
 3. Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w Polityce prywatności, która stanowiących integralną część Regulaminu.
 4. Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics do badania zachowań użytkowników w Serwisie. Polityka prywatności Google Analytics dostępna jest pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl-PL

VII. Prawa autorskie

idź do góry
 1. Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.
 2. Treści Quizów są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji.

VIII. Zmiany Regulaminu

idź do góry
 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana Drogą Elektroniczną do Usługobiorców zarejestrowanych w Serwisie.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji dla Usługobiorców nieposiadających konta w Serwisie.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie z 7-dniowym okresem przejściowym dla Usługobiorców posiadających konta w Serwisie zarejestrowane przed zmianą Regulaminu.
 5. Traktuje się, iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

IX. Postanowienia końcowe

idź do góry
 1. Usługodawca dokona wszelkich starań, by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie.